Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT

 

Korrespondens: Försvarsmakten

Roger

 

Mail till Försvarsmaktens presschef Roger Magnergård 2010-10-24 (obesvarat):

(roger.magnergard@mil.se)


Hej Roger Magnergård,

Jag håller på med en hemsida där jag bl.a. analyserar fenomenet ”grå arbetskraft” inom försvaret. Just nu innehåller den ca: 40.000 ord plus korrespondens och referenser till externt material. Anledningen till mitt intresse är att jag och mina kamrater aldrig blev informerade om varför vi egentligen gjorde värnplikt. Vi blev informerade om att vi gjorde sammansatt repmånad, att vi inte skulle bli krigsplacerade och att vi skulle återinkallades efter fängelsevistelse om vi avvek från tjänsten. Mycket av detta har visat sig inte vara sant och därför har jag nu analyserat fenomenet från handräckningsvärnplikt via förplägnadsvärnplikt och depåtjänst till kurtjänst.

Jag själv gjorde min s.k. grundutbildning under 300 dagar som namnskyltstryckare på Ing  1 och efter det så blev jag enligt f.d. Pliktverket krigsplacerad som ”reprobiträde”, vilket betyder papperkopierare, trots att jag aldrig kopierat något papper. Naturligtvis blev jag inte informerad om varken titeln på min befattning eller min krigsplacering. Mitt personliga omdöme nämner ingenting om utbildning utan endast "jobb" och "åligganden”. Jag vet ännu inte varför och mina gamla chefer (stf. Regementschef och min chefs chef) har via kamratföreningen Sveaingenjören meddelat att de inte kan svara på frågor rörande Försvarsmaktens agerande. Värnpliktslagen och Lagen och Totalförsvarsplikt tillåter alltså endast rekrytering för just utbildning.

Jag gjorde värnplikten på Ing 1 år 1996/1997 under 10 månader som s.k. depåsoldat. Tillsammans med mina andra vakt/depåkamrater utgjorde vi ca: 50% av kårens utbildningkapacitet. Lagen om totalförsvarplikt hade alltså börjat gälla sedan något år tillbaka då jag ryckte in.

För att materialet skall hållas så sakligt som möjligt behöver jag få svar på några enkla frågor.

1. Fram till 1 juni 1995 var ”grundutbildningen” 7.5 månader men år 1996 hade samma ”grundutbildning” blivit 10 månader. Att man behövde förlänga utbildningen för att uppnå utbildningsmålen för t.ex. befattningen ”papperskopierare” finner jag mycket osannolikt. Naturligtvis har detta sina rötter i de fyra eller fem icke existerande krigsförbandsövningarna som brukade anslutas till de här ”utbildningarna”. ”Grundutbildning” och ”krigsförbandsövning” är naturligtvis inte samma sak och vi kunde naturligtvis ha blivit inkallade för sådan vid ett senare tillfälle.

Finns det någon motivering bakom den här förlängningen?

2. Jag har problem med att förstå begreppet ”grundutbildning”. Som jag har förstått det så är grundutbildning, enligt lagen om totalförsvarsplikt, all värnplikt som inte är repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring eller krigstjänstgöring. D.v.s. 300 dagar i vårat fall. Ordet ”utbildning” brukar för mig innebära någon form av förmedlande av kunskap men när man läser t.ex. riksdagens dokument eller kontaktar försvarsmaktens olika instanser så verkar ordet utbildning vara synonymt med orden ”arbete” och ”jobb”. Att en värnpliktig behöver utbildas i att använda en helt vanlig kopieringsmaskin under 244 dagar är naturligtvis orealistiskt och mitt fall hände det inte alls. Enligt mina egna observationer är det mer realistiskt är att en dag kan avsättas för sådan utbildning. Det betyder då att 243 dagar eller 99.6% av befattningsutbildningstiden har använts för s.k. tvångsarbete av företrädelsevis civil natur (De riktiga papperskopierarna hade civil chef/handledare.). Hur stor del av ”grundutbildningen” och ”befattningsutbildningen” behövde, enligt försvarsmakten, innehålla faktisk utbildning för att man skulle kunna kalla det för just ”utbildning” i stället för t.ex. ”tvångsarbete av civil natur”?

Anledningen att jag frågar är för att definitionen verkar vara av juridisk signifikans eftersom Sverige, via FNs resulotion om mänskliga rättigheter från 1930, har åtagit oss att inte använda tvångarbetskraft med undantag för arbete av ”pure military character”. Arbete av civilt karaktär förbjuds även i Statsutskottets utlåtande från 1969. Dessutom var det förbjudet att rekrytera för andra ändamål än för utbildning inför krigsorganisationen behov enligt värnpliktslagen sedan 1992.

Kan du förklara begreppet ”grundutbildning” och hur det skiljer sig från t.ex. arbetsplikt för mig?

3. Lagen om totalförsvarsplikt 5 kap 3 § kräver att utbildningen ger de kunskaper och färdigheter som krigsuppgiften kräver. Enligt ett stycke ur Kungl. Maj.ts proposition nr 75 år 1972  anses de här befattningarna inte kräva mer utbildning än vad som man fått vid den allmänna grundskolan och det håller jag med om. Samma uppfattning återkommer i ett antal andra dokument, t.ex ”Utredningen om handräckningsvernpliktiga” från år 1968. Man kan då göra tolkningen att man inte behöver bedriva utbildning inför de här krigsbefattningarna. Då kan alltså 80% av värnpliktstiden, d.v.s. 100% av befattningsutbildningen, och  100% av repetitionsutbildningarna användas till t.ex. städning, namnskyltstryckning, papperkopiering, sophantering, kökshandräckning, förrådstjänst, telefonsvarande, gräsklippning, förvaring eller till och med försäljning till t.ex. SWEDINT, Hemvärnet (HVSS), närliggande regementen (S 1) eller Miloverkstad.

Är det en korrekt tolkning av lagen?

Det nuvarande materialet hittar du på http://arbetsplutonen.awardspace.us och du får gärna kommentera innehållet om du vill.

Vänl hälsn.

 

Mail till Roger Magnergård 2010-10-27 (påminnelse, obesvarat):

(roger.magnergard@mil.se)

Hej, Roger.

Jag skrev till dig för någon vecka sedan angående min värnplikt då man rekryterade mig i syfte att använda mig som arbetskraft av civil natur för att det var viktigt för Swedints verksamhet under 90-talet. Du har inte svarat på mina enkla frågor så jag ställer den här gången endast en fråga. Du representerar ju trots allt en organisation som tror att det tar åtta månader att lära sig att kopiera papper med en vanlig kopieringsmaskin och det är också det som min fråga handlar om.

Jag gjorde lumpen som "reprobiträde" och det betyder tydligen att man kopierar papper vilket jag aldrig gjorde. Min fråga är mycket enkel. Varför förlängde försvarsmakten utbildningen reprobiträde från 7.5 månader till 10 månader år 1995? Det betyder alltså att specialistutbildningen papperkopierare i sig förlängdes från 5.5 månader till 8 månader. Vad var det som motiverade den här förlängningen?

Om jag har ställt frågan till fel person så får du gärna hänvisa mig till någon som vet.

Min uppfattining idag är att jag och mina 135 kamrater varje år gjorde lumpen endast för att våra chefer skulle få behålla sina jobb när regementet Ing 1 gjorde besparingar vilket verkar ha varit olagligt sedan år 1992. Jag hoppas att du kan förklara för mig att jag har fel.

Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT