Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT

Korrespondens: Pliktverket

 

Mail till Pliktverket 2010-10-10:

Hej pliktverket,

Jag har blivit ombedd av några kamrater att beskriva min värnpliktsperiod på 10 månader på ING-1 96-97. Matrialet kommer att användas som en del av en hemsida där den s.k. depåtjänsten beskrivs. Som jag har uppfattat det så kommer det spekuleras en del som vad själva syftet för denna verksamhet egentligen var och det är därför jag kontaktar er.

Min personliga militärtjänst bestod av 2 månaders grundutbildning som till 80% leddes av andra värnpliktiga. Efter det arbetade jag 8 månader i en 2x2 meter stor oventilerad städskrubb tillsammans med en maskin som tryckte namnskyltar. Jag gjorde med andra ord lumpen som namnskyltstryckare. Den enda utbildningen som bedrevs under den tiden var en 3 timmar lång livräddningsutbildning som leddes av tanten som vanligtvis sålde choklad i markan och en skjutövning då vi fick skjuta 10 skott som leddes av ett annat kompani än vårat eget.

Min 120 kamrater i den s.k. "Arbetsplutonen" hade "arbetsplatser" som t.ex. diskare, tvättpersonal, vaktmästare, datorsupport, sekreterare, dataregistrerare, växeltelefonist, "Swedint", Rörliga styrkan (någon slags reservpersonal som aldrig användes), handläggare, "Övnings och Skjutfält", Mark och Anläggning (gräsklippning, snöskottning etc.), chaufför (mestadels körning till Arlanda), översättare och bevakning.

Vi blev under våra 2 månaders "grundutbildning" aldrig informerade om vilka typer av uppgifter vi skulle bli tilldelade. Vi utförde dessa uppgifter endast av den anledningen att vi skulle få sitta i fängelse och sedan göra om allt från början, vilket enligt befälen skulle hända minst tre gånger, om vi vägrade.

Majoriteten av de varor och tjänster vi producerade gick till Swedint.

Vid tidpunkten bestod nästan hälften av regementets värnpliktiga kapacitet av det s.k. "Abetskompaniet". Vid utryckningen fick vi som en del av det officiella muck-talet veta från vår kompanichef Erik Klockar att "Det ska bli jävligt skönt att bli av med er." Ingen av oss blev krigsplacerad. Ingen fick stå högvakt. 2009 kom jag i kontakt med Swedints ÖvLt. XXX XXX och han informerade mig att anledningen till att vi användes som tvingad arbetskraft var att "Ni var ju endå inte en del av ett stridande förband".

Anledningen till att värnplikten var 10 månader och inte det normala 7.5 månader motiverades av våra befäl med att vår repetitionsutbildning var ihopsatt med den ordinarie utbildningen. Detta strider mot då gällande värnpliktslag.

Jag ställer nu en fråga som vi 1770 medborgare velat ställa i ett årtionde. Att svara på den här enkla frågan borde inte vara några större problem.

Vad var den officiella anledningen till att svenska medborgare var tvingade att ge upp sin frihet för att genomföra den här typen av verksamhet och varför var det nödvändigt att utöka plikten från 7.5 månader till 10 månader?

Frågan är fortfarande viktig då det fortfarande påverkar nästan 2000 medborgares laglydighet, skattemoral och förtroende för myndigheter.

Jag hoppas att 1475 års arbetsinsats är värt ett svar från er.

Vänl. Hälsningar

 

Svar från Pliktverket:


Hej!

Det var politiska beslut som låg bakom hur den militära utbildningen skulle genomföras. Du bör kontakta Försvarsdepartementet FÖD för att få svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar Gunilla Sundqvist Pliktverket Stockholm

 

Mail till Pliktverket


Hej Gunilla,

Tack för ditt svar. Jag är lite nybörjare på det här med myndigheter. Jag ska snarast kontakta Försvarsdepartementet.

Det är dock en sak till som jag undrar, sedan ska jag sluta besvära dig.

Du använder i ditt svar uttrycket "den militära utbildningen". Är det enligt Pliktverket korrekt att kalla den s.k. "Vakt/Depå-tjänsten" på 10 månader för en utbildning?

Anledningen till att jag frågar är att det är viktigt för mig att veta vilka begrepp och riktlinjer som gäller.

Vänl. Hälsn.

 

Svar från Pliktverket:


Hej igen

Lag (1994:1809)om totalförsvarsplikt 3 kap 1§
Om resultatet av mönstringen visade att den totalförsvarspliktige hade förutsättningar att fullgöra värnplikt eller civilplikt skulle Totalförsvarets Pliktverk placera honom för värnplikt eller civilplikt eller i en utbildningsreserv.

M.v.h Gunilla Sundqvist

 

Mail till Pliktverket:


Hej,

Ok. Det låter vettigt. Jag förtydligar frågan: Kan man säga att "värnplikt" är "militär utbildning"? Det var nämligen så du skrev det i ditt första mail. Vi pratar alltså fortfarande om "Vakt/Depå", d.v.s. inte vapenfri tjänst eller andra specialfall.


Svar från Pliktverket:


Hej!

Ja, det kan man säga. Jag hoppas du kan få svar på dina övriga frågor av FÖD.

M.v.h Gunilla Sundqvist

 

Mail till Pliktverket 2011-03-02:


Hej igen Gunilla.

Som du vet sedan tidigare så arbetar jag och några kamrater med en webbsida vi kallar ”Arbetsplutonen” som analyserar det systematiska utnyttjandet  av värnpliktig arbetskraft (135 per år d.v.s. 50% av ING 1s utbildningskapacitet.) i arbete av civil natur på ING 1 och Swedint (som inte har någon definierad krigsuppgift). Vi har fokus på åren 1995-1997.

Jag har nu som du föreslagit varit i kontakt med Sten Tolgfors på FÖD och han säger, precis som du, att ”det var regeringens uppfattning, när värnplikten tillämpades, att utbildningen alltid skulle vara motiverad utifrån en framtida krigsuppgift, och inte t.ex. användas som ersättning för anställd personal.”  Det är dock all information som FÖD varit villiga att ge mig trots att jag skickat fyra mail. Jag tycker själv att det verkar lite konstigt att vi medborgare skall behöva besvära självaste försvarsministern med detaljfrågor som bör kunna besvaras av samtliga som arbetat med och runt värnplikten.

Jag har dock några obesvarade frågor som jag behöver få svar på och jag tror att det är lämpligast om Pliktverket besvarar mina frågor. Sist jag ställde frågor så fick jag ganska urvattnade svar och därför blev ÖvLt Jerker Svensson på Swedint tvungen att själv kontakta er för att få ut rätt information. Den informationen stred delvis mot de svar jag fått från dig och från FÖD även om jag vet att den information jag fått av dig faktiskt är den korrekta. Den information som jag fått från Swedint beskriver dock ganska utförligt verksamheten som den faktiskt såg ut i verkligheten.

Swedint medger att syftet med vår värnplikt var att leverera stöd till Swedint i form av Servicetjänster av civil natur. De bekräftar att alla de arbetsplatserna jag beskriver också fanns i verksamheten. Man bekräftar även att det inte fanns några praktiska fördelar med att använda värnpliktiga över att använda civilt anställda. Man bekräftar att värnpliktiga jobbade med exakt samma uppgifter som existerande civilt anställda och ibland under civila chefer. Man bekräftar att värnpliktiga även anställdes civilt efter värnplikten för att arbeta med exakt samma arbetsuppgifter, jag själv var en av dem. Anledningen var att det här inte bara var lagligt utan att det var det enda existerande systemet för att leverera dessa servicetjänster till Swedint. Att vi användes som arbetskraft var tydligen mycket viktigt för att verksamheten på Swedint skulle fungera. Man slutade tydligen med verksamheten för att attityderna inom samhället förändrades och för att det senare blev för dyrt att använda värnpliktiga. Man bekräftar att dessa arbetsplatser idag bemannas av civilt anställ personal.

ÖvLt Jerker Svensson på Swedint hävdar att detta på den tiden (t.ex. 1996) var lagligt så länge värnplikten inleddes med lagstadgad grundutbildning. Det saknades dock 24 dagar enligt förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt 5 kap. 3 § efter som vår värnplikt var 56 dagar (inkl. lediga dagar) och inte 80 som förordningen kräver.

Jerker avslutar med att tacka mig för att jag gjorde ”jobbet” och med att inte kommentera de juridiska teknikaliteterna runt verksamheten.

Nu till min fråga. Vi avslutar vårt projekt med att kapitel som vi kallar ”Vi gör det laglig”. Här försöker vi böja lagen så hårt vi bara kan för att se om vi med hjälp av dåliga ursäkter och medvetna feltolkningar kan ta oss förbi lagarna runt värnplikten som faktiskt inbjuder en del till ordlekar.

Problemet vi har är att ingen av oss vet vilken lag som faktiskt gällde.  Sommaren 1995 ersatte lagen om totalförsvarsplikt den gamla värnpliktslagen och de värnpliktiga som mönstade enligt den gamla lagen (före sommaren 1995) anses då ha blivit mönstrade enligt den nya. När vi senare ryckte in hade den nya lagen börjat gälla och här finns en del skillnader.

Vi gjorde alltså 7.5 månaders värnplikt (vilken begränsades av den gamla lagen (då vi mönstrade) men inte av den nya.) och sedan fyra s.k. krigsförbandsövningar (repmånad) på vardera 21 dagar var av en faktiskt innehöll en dags militär aktivitet i form av marsch. På Swedint, som inte ingår i krigsorganisationen, genomförde man alltså rent tekniskt 16 krigsförbandsövningar per år i form av dataregistrering, telefonväxelaktivitet, vaktmästeri, postutdelning, namnskyltstryckning o.s.v.) Den nya lagen som borde ha gällt begränsar dock krigsförbandsövningar till 34 dagar vilket får oss att tro att den gamla värnpliktslagen måste ha gällt oss.
Den nya lagen introducerar även några andra underligheter som att värnplikten skall ge den utbildning som krigsuppgiften kräver och att behovet av repetitionsutbildning skall avgöras utifrån behovet att öva det förband man är krigsplacerad vid (Med andra ord, ingen krigsplacering, ingen repmånad.). Det finns även  någon paragraf som säger ”Repetitionsutbildningen skall vidmakthålla och utveckla skickligheten för krigsuppgiften.” vilket också stämmer väldigt dåligt med vad som egentligen skedde eftersom tre av fyra krigsförbandsövningar inte innehöll någon aktivitet av militär natur.

Förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt 5 kap. 3 § säger även att grundutbildningen skall vara lägst 80 dagar medan vår grundutbildning endast var 56 dagar inkl. fria helgdagar så den förordningen bör alltså inte heller ha gällt. Enligt Wikipedia har en förordning kraft av riksdagens lagar, men är underordnade dessa.

Den paragrafen som du tidigare skickade mig var t.ex. från den nya lagen (1994:1809) vilket gör oss ännu mer förvirrande.

Stämmer det att om man blev inmönstrad enligt den gamla värnpliktslagen så är det också den som gäller under värnplikten och alla följande repmånader (krigsförbandsövningar) även om den nya lagen formellt redan trätt i kraft?

Jag hoppas jag inte skrev ett för långt brev igen.


Vänl. Hälsn.

 

Automatisk Mail från Pliktverket 2011-03-02:

Slutar på Pliktverket den 1 december 2010. Mail skickas till pliktverket@pliktverket.se
 
Hälsar Gunilla Sundqvist

 

Svar från Pliktverket 2011-03-03:


> Hej!
>
> Jag har fått din fråga via Gunilla Sundqvist.
>
> Svaret på din fråga finns i övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Där står följande: "Äldre bestämmelser om tjänstgöringen gäller för dem som vid lagens ikraftträdande har påbörjat utbildning enligt värnpliktslagen (1941:967). Totalförsvarets pliktverk får dock avkorta tjänstgöringstiden för den som påbörjat tjänstgöringen före den 1 juli 1995, om den tjänstgöringsskyldige medger det.
>
> Med vänlig hälsning
>
> Kjell Kastman

 

Mail till Pliktverket 2011-03-03:

Hej Kjell,

Tack för ditt svar.

Då betyder detta alltså att man ändrade vår "utbildning" från 7.5 månader och fyra krigsförbandsövningar á 21 dagar till 10 månader utan att meddela oss? Det låter lite underligt, speciellt eftersom våra befäl meddelade oss att vi även skulle göra "repmånad" så att vi slapp göra det senare.

Gamla värnpliktslagen begränsar nämligen depåtjänsten till mellan 220 och 245 dagar vilket i min värld översätts till 7.5 månader. Efter det gjorde vi ytterliggare 75 dagar av vad jag trodde var en eller flera repmånader fast den nya lagen begränsar krigsförbandsövning till högst 34 dagar per kalenderår.

Hur går detta rent tekniskt ihop?

En fråga till. Vi gjorde 56 dagars grundutbildning (lediga dagar inkluderade) medan förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt 5 kap. 3 § säger att grundutbildning skall vara lägst 80 dagar.

Hur hänger det här ihop  och vilken status kan man anse att en värnpliktig som inte fullgjort grundutbildning har? Kan man sätta en sådan värnpliktig i vakttjänst eller annan skarp tjänst (t.ex. vaktmästare eller namnskyltstryckare) och gäller fortfarande undantaget i FNs konvention om mänskliga rättigheter rörande militär tvångsarbetskraft?

Vänl. Hälsn.

 

Mail från Pliktverket 2011-03-03:

Hej

Jag kan inte svara på hur man gjorde i ditt fall. Det låter lite konstigt. Om du vill så kan du kontakta Ove Selberg hos oss, så får han titta på dina tjänstgöringsuppgifter.

Med vänlig hälsning

Kjell Kastman

 

Mail från Pliktverket 2011-03-07:


Hej Ove,

Jag var nyligen i kontakt med Kjell Kastman angående tekniska frågor rörande ett projekt som jag och mina kamrater kallar ”Arbetsplutonen”. Projektet rör det system som användes för att via ING 1 leverera servicetjänster av civil natur till Swedint under mitten av 90-talet. De flesta av oss gjorde värnplikten 96 och 97 så vi har fokus på detta. Kjell tycker att de uppgifter som jag givit honom verkar underliga och därför anser han att vi bör titta på mina tjänstgöringsuppgifter. Kan du hjälpa mig med detta?

En fråga som kommit upp berör utbildningstiden. På några av våra inkallelser stod det 7.5 + 2.5 månader och på andra (t.ex. min) stod det 10 månader. Problemet kan ha uppstått eftersom en lag gällde vid mönstringen och en annan vid inryckningen. Den nyare lagen om totalförsvarsplikt började gälla sommaren 1995 och jag antar att förordningen om totalförsvarsplikt började gälla 1995 (1995:238).

Den äldre värnpliktslagen tillåter att depåvärnpliktiga tjänstgör mellan 220 och 245 dagar vilket i min värld översätts till 7.5 månader. Den tillåter dock att man i anslutning till värnplikten placerar upp till fem krigsförbandsövningar á 21 dagar varav fyra utnyttjades i vårt fall. Då vi ryckte in bör den nyare lagen ha gällt och den begränsar dock dess krigsförbansövningar till 34 dagar. En och endast en dag ingående i dessa fyra krigsförbandsövningarna innehöll aktivitet av militär natur. På Swedint bedrev man alltså krigsförbandsövning 16 gånger per år om jag har förstått det hela rätt.

Jag undrar nu hur det här rent tekniskt fungerar. En teori skulle ju vara att man ställt om vår värnplikt från 7.5 månader + 2.5 månader krigsförbandsövning till 10 månader vanlig ”utbildning” utan krigsförbandsövning utan att meddela oss? Det här gäller alltså 135 soldater varje år, d.v.s. nästan 50% av ING 1s dåvarande utbildningskapacitet.

Min andra fråga rör grundutbildningen. Vår grundutbildning var 56 dagar medan förordning (1995:238) om totalförsvarsplikt 5 kap. 3 § säger att grundutbildning skall vara lägst 80 dagar. Det tolkar jag som att vi aldrig blev färdigutbildade soldater och därför inte kunde sättas i skarp tjänst som t.ex. beredskapstjänst, bevakning, vaktmästare, datasupport, växeltelefonist, namnskyltstryckare, köksassistent, förrådsassistent o.s.v. (De två senare fördömdes av Arbetsdomstolen redan 1993 p.g.a. att de bröt mot FNs konvention om mänskliga rättigheter från 1930 eftersom det rörde sig om en ren besparing.) Befattningen ”köksassistent” har en extra trasslig historia bakom sig i och med att tjänsten innebär att den anställda personalen överför en del av sina egna matkostnader på staten. Enligt lagen om totalförsvarsplikt har ändå regeringen ansett att de här tjänsterna varit nödvändiga för krigsorganisationen fastän Sten Tolgfors nu verkar ha en annan uppfattning.

Har jag uppfattat systemet fel? Vilken status har en värnpliktig som inte fullgjort grundutbildning. Gäller t.ex. då undantaget för militärt tvångsarbete enligt FNs konvention om mänskliga rättigheter från 1931?

Frågorna är alltså:

1. 7.5 + 2.5 månader eller bara 10 månaders värnplikt. Varför var det olika i samma rotation och stöds det av lagen?

2. Kan man fullgöra grundutbildning på endast 56 dagar då förordningen säger 80? Om inte, vilken status har sådan värnpliktig?

3. Hur många av oss blev krigsplacerade?

Vänl. Hälsn.

 

Mail från Pliktverket 2011-03-08:

Hej

Har tittat på uppgifter som finns i vår databas.

Fråga:
1. Vi har registrerat 295 tjänstgöringsdagar (960902-970625) som gäller grundutbildning. Det finns inga dagar registrerade för repetitionsutbildning på dig.
Den befattning som du var inskriven som (MA925) serviceman hade 300 dagars utbildning och med kalenderanpassning så verkar det stämma.

2. I våra register finns bara den sammanlagda tjänstgöringstiden registrerad.

3. Du har varit krigsplacerad som reprobiträde och troligtvis så blev alla dina kamrater krigsplacerade vid utryckningen.
Hur många från varje utbildningsomgång som blev krigsplacerade kan jag inte se i våra system.

Din krigsplacering är nu hävd och din inskrivning till värnplikt är återkallad.

 

Mail till Pliktverket 2010-08-06:

Hej Ove, Selberg.

Jag håller nu på att avsluta mitt arbetet med att dokumentera den s.k. grå arbetskraften inom försvaret. Min slutsats verkar bli att det var fel att rekrytera värnpliktiga som tvångsarbetskraft av civil natur p.g.a. FNs konvention om mänskliga rättigheter som Sverige åtagit sig att följa sedan 1931, regeringens utlåtanden, värnpliktslagen och lagen om totalförsvarsplikt. Jag anser att det är precis detta som har hänt då SWEDINT verkade på ING 1.

Det är dock några saker som jag själv ännu inte har förstått men som ändå bör belysas, jag har därför ytterligare tre frågor till dig.

1. ÖvLt Jerker Svensson på SWEDINT beskriver verksamheten så här (hela mailet ligger på vår hemsida): En av Ing 1:s uppgifter var att ge stöd till Försvarsmaktens Internationella Centrum, Swedint, som ju på den tiden också verkade i Almnäs. Detta stöd omfattade bl. a. servicetjänster i form av de arbetsuppgifter som Du beskriver. Den internationella verksamheten var omfattande så det var naturligt att många servicetjänster utfördes just för SWEDINTs behov genom det då gällande systemet med bevaknings- och depåvärnpliktiga. Något annat system för servicetjänster av denna typ fanns inte. Idag utförs istället dessa uppgifter av anställd personal. Efter kontakt med Pliktverket har jag konstaterat att denna typ av befattning för värnpliktiga fanns i Försvarsmakten fram till någon gång i slutet av 1990-talet. Detta (paragrafen ovan) innebär att det på den tiden var helt i enlighet med gällande regler att kalla in till värnpliktstjänstgöring i befattningar med uppgifter som du beskriver i ditt brev, t ex vaktmästare, bilförare, växeltelefonist, post- och reprohantering. Självfallet efter en inledande militär grundutbildning vilket jag uppfattar av ditt brev att Du genomförde under cirka 2 månader. Även om du upplever att du berövats din frihet under din värnpliktstid så kan jag garantera att de uppgifter du utförde var nödvändiga för SWEDINTs verksamhet och bidrog till att våra utlandsförband och enheter fick det administrativa stöd som erfordrades under sina förberedelser i Almnäs inför insatsen utomlands. Det verkar tyvärr som att du kanske inte fick den bekräftelsen då när du faktiskt gjorde jobbet. Du får den nu! Lagstiftningen medgav att värnpliktiga användes i handräckningstjänst. De kom sedermera att efterhand helt ersättas av anställda civila i takt med att synen på hur värnpliktiga kunde användas utvecklades. Kostnaderna för värnpliktig personal gjorde att det till slut blev för dyrt att använda värnpliktiga till något annat än insatsorganisationen.

Jerker beskriver alltså hur viktig vår arbetsinsats var för SWEDINTs verksamhet. Han beskriver även att utbildning endast behövde genomföras under 2 av de 10 månaderna. Jerker beskriver verksamheten på ungefär samma sätt som jag skulle ha beskrivit den. Värnpliktslagen tillät dock efter 1992 endast rekrytering för utbildning inför ett definierat krigsplaceringsbehov.

Hur tycker du att ovan stämmer med ditt påstående om att jag blivit utbildad under 300 dagar? Fanns det någon gräns alls mellan tvångsarbete och utbildning?

2. Jag tjänstgjorde som "namnskyltstryckare" på ING 1 men jag blev krigsplacerad som "reprobiträde". Bosse Johansson på ING 2 har informerat mig om att detta betyder "papperskopierare" och att sådana verkade i "reprocentraler", någonting som jag borde ha lärt mig under min 8 månader långa befattningsutbildning. Jag kopierade inte ett enda papper, eller någonting annat för den delen, under min värnplikt. Jag blev efter värnplikten civilt anställd en månad som "vaktmästare" vilket jag inte heller kan koppla till befattningen "papperskopierare".

Är det ett korrekt antagande att befattningen "namnskyltstryckare" inte existerade som krigsbefattning och att min krigsplacering endast är en lögn som tvingades fram av att lagen om totalförsvarsplikt, som kräver krigsplacering, började gälla 1995?

3. Vår värnplikt förlängdes från 7.5 månader till 10 månader, varför? Jag ryckte in 1996, allså när lagen om totalförsvarsplikt hade börjat gälla. Jag vet att du inte kan se andra värnpliktigas tjänstgöringsuppgifter men mitt påstående är inte debatterbart då den tidigare värnpliktslagen alltså begränsar depåvärnplikten till 7.5 månader. Behövde vi verkligen 2.5 månader extra för att lära oss kopiera papper?

Värnpliktslagen 27 § 1: Värnpliktig, som uttagits till bevaknings- eller depåtjänst, skall fullgöra grundutbildning som omfattar minst 220 och högst 245 dagar.

Frågorna gäller alltså värnplikt på ING 1/SWEDINT 1992-1997, i mitt fall 1996-1997.

http://arbetsplutonen.awardspace.us

 

Mail från Pliktverket 2010-08-16:

(Ove.Selberg@rekryteringsmyndigheten.se)

Hej,

Rekryteringsmyndigheten (dåvarande Pliktverket) har till uppgift att i våra system registrera utbildningstid och krigsplacering som myndigheter lämnar till oss.


I ditt fall ryckte du in till utbildning 960902 som Serviceman vid Ing 1. Vid utryckningen 970625 hade du tjänstgjort i 295 dagar och krigsplacerades som Reprobiträde.

Övriga frågor om t ex utbildningens längd mm får Försvarsmakten svara på.

Tillbaka till Arbetsplutonen, Ing 1 / SWEDINT