Arbetsplutonen Svea Ingenjörkår Ing 1/Swedint 1980-1997

Arbetsplutonen ING-1 3:e Kompaniet Vakten

 

Militär ordlista

Benämning Definition
3:e kompaniet Depåkompaniet på Ing 1 som leddes av Erik Klockar. Se handräckningsvärnpliktig.
5i12 "Fem i Tolv". Organisation som i Södertälje kontrolleras av kommunen. Delar ut pris till koncentrationslägerliknande verksamheter.
9:e kompaniet Även kallad nionde kompaniet. Svensk komedi från 1987 där försvarets personal tjänar pengar på att sälja värnpliktiga som civil arbetskraft.
A-lagare Se kapten.
ADB Avdelning där värnpliktiga arbetar med att lära befäl om hur man skickar e-post.
Almnäs Ort utanför Södertälje.
Arbetskompani Svensk beteckning för politiskt interneringsläger för kommunister och samhällsfarliga individer. Ett kompani består av flera plutoner.
Arbetspluton Svensk beteckning för politiskt interneringsläger för kommunister och samhällsfarliga individer. Ett kompani består av flera plutoner.
Arbetsplutonen Den delen av depåkompaniet som är färdig med "grundutbildning" och nu arbetar vid de fasta arbetsplatserna. Se även 3:e kompaniet.
Armévision Reklamfinansierad filmvisning för värnpliktiga.
Bonvax Underlagsmaterial som används för att möjliggöra truppförflyttning på Swedint.
Ceremoni Två högtalare på pelare och en flagga uppslängd på en ribbstol i en gymnastiksal. Lagras och transporteras i kundvagn av uteliggaremodell.
Civil natur Arbete kan vara av s.k. militär eller civil natur. Gränsen mellan dessa två är inte 100% definierad. Enligt den svenska regeringen anses dock arbete i t.ex. kök, förråd och med yttre sophantering vara arbete av civil natur.
Depåmalaj Se handräckningsvärnpliktig.
Fanjunkare Underofficersgrad som kan uppnås av värnpliktig. Personer som hade fanjunkargres grad blev per automatik befordrade till löjtnant eller kapten 1972 och 1983. (wikipedia)
Foliehatt Huvudbonad inklädd i aluminiumfolie. Skyddar från exempelvis elektromagnetisk strålning och tankeläsning, till exempel från FRA eller utomjordingar.
Furir Värnpliktig som leder inledande militär utbildning så att de riktiga befälen kan hyras ut till andra regementen.
Fänrik Förvirrad person som nyligen avslutat sin egen värnplikt. Följer order utan spår av självständigt tänkande. Se även get (fast mer avancerat).
Get Nyfiket däggdjur med fyra ben. Innehar ofta den militära graden "fänrik". Genererar en ansenlig mängd s.k. getbajs.
Golvmopp Se mopp.
Glitter Värnpliktig som ännu inte genomgått inledande allmänmilitär utbildning.
Grundutbildning All värnplikt som inte är repetitionsutbildning, beredskapstjänstgöring eller krigstjänstgöring.
Grå arbetskraft Soldat som används för arbete som inte ingår i grundutbildning (d.v.s. vanlig värnplikt). Om verksamheten strider mot gällande värnpliktslag eller är av civil natur så uppfyller verksamheten även definitionen av "slaveri".
Handläggare Värnpliktig som under sin grundutbildning arbetar med att slarva bort andra värnpliktigas förplägnadsbidrag.
Handräckningsvärnpliktig Värnpliktig av begränsad militär användbarhet som gör sin värnplikt genom att understödja soldater som övas. Efter 1981 kallat "vakt eller depåvärnpliktig".
ILO ILO, även kallat Internationella arbetsorganisationen eller International Labour Organization är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor och har 183 medlemsstater. Medlemsstaterna företräds av sina regeringar, arbetsgivare och arbetstagare.
Ing 1 Förkortning för Svea ingenjörregemente och Svea ingenjörkår, ett antirasistiskt regemente som var dubbelt så effektivt som Ing 2. Ing 1 är nu nedlagt för tredje gången.
Ing 2 Sveriges idag enda existerande ingenjörregemente. Ing 2 var hälften så effektivt som Ing 1.
Jousma, Robert Ny demokratis vice ordförande från Åkers Styckebruk som råkar ligga endast 3.5 mil från Almnäs. Robert lyckades återkalla Ing 1s nedläggning år 1992 genom att byta till sig röster i försvarsutskottet.
Kanelbulle Standardföda för Swedints personal. Kan attrahera viss ohyra från skolhusreceptionen.
Kapten Person med stor röd näsa och dåligt humör. Ofta f.d. fanjunkare.
Kasun Betonglåda där vapen förvaras.
Kommenderingslapp Intyg som ger värnpliktig immunitet mot smitningsanklagelser vid övertidsarbete.
Konspirationsteori Idén om att människor planerar saker tillsammans.
Korpral Se furir.
Krigsförbandsövning Se repetitionsutbildning.
Kök Arbetsplats där värnpliktiga under sin grundutbildning arbetar med uppgifter som inte kan utföras av kvinnor, t.ex. tunga lyft, eftersom det inte finns personalutrymmen för män.
Lagen om totalförsvarsplikt Lag rörande värnplikt som ersatte värnpliktslagen 1 jun 1995. Lagen är könsneutral och ersatte värnpliktslagen. Lagen förbjuder försvarsmakten att rekrytera för andra ändamål än för utbildning inför ett av regeringen godkänt krigsplaceringsbehov. Lagen kräver också att utbildning inför krigsbefattningen faktiskt genomförs samt att samtliga soldater krigsplaceras. Lagen förbjuder även användandet av påhittade krigsförbandsövningar men definierar å andra sidan inte längre några begränsningar för grundutbildningstiden.
Legitimation Papperslapp av 80-tals busskortstyp med utbytbart fotografi.
Löjtnant Gammal gubbe som mellan kafferasterna ser till att värnpliktiga inte sover på jobbet. Ofta f.d. fanjunkare.
Löka Att lata sig. Även betygsystem för film (Armévision) som användes av servicekontoret där en lök representerar mycket dåligt och fem lökar representerar mycket bra.
Kompletterande utbildning Utbildning i en färdighet som glömts bort. T.ex. städning, sängbäddning, vara tyst eller springa spår. Se även "privilegium".
MALE, Mark och anläggning Soldater som arbetar med underhåll av ett regementes yttre områden, t.ex. snöröjning och gräsklippning.
Malaj Se handräckningsvärnpliktig.
Materielingenjör Ingen aning vad det betyder men enligt tygmärke så fanns det sådana i mitt kompani.
Mopp Depåsoldatens primära bestyckning.
Motoringenjör Ingen aning vad det betyder men enligt tygmärke så fanns det sådana i mitt kompani.
MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Tidigare "Myndigheten för psykologiskt försvar". Hanterar ärenden rörande värnpliktigas rättigheter genom att vägra att svara på mail.
Muck Det tillfälle när man blir fri från obligatorisk tjänst eller internering (fängelse, militärtjänst eller dylikt).
Mönstring En händelse då f.d. Pliktverket ljuger för värnpliktiga om försvarsmaktens verksamhet.
Mäss Uppsamlingsplats för befäl som inte har någonting att göra.
MÖP Militärt Överintresserad Pajas (eller möjligtvis: Militärt Överintresserad Person).
Namnskylt Identitetshandling bestående av plastmaterial i två lager av olika färg. Texten appliceras genom att det översta lagret fräses bort av ett stål som påminner mycket om en borr.
Namnskyltstryckare Se reprobiträde.
Nürnbergförsvar Idén om att man inte behöver ta ansvar för sina egna handlingar så länge man bara följer order eller praxis.
Ny demokrati Parti med starka kopplingar i näringslivet. Se Jousma, Robert.
ORG/PEL Uttalas "org och pel". Nummerkombinationer som används för debitering inom och mellan "kostnadsställen" på regementen.
PEK Kravspecifikation för grundläggande skjutövningar i tre nivåer som riktiga soldater genomgår.
Repetitionsutbildning Även kallat krigsförbandsövning. Icke existerande krigsövning som kan kombineras med fyra också icke existerande krigsövningar.
Reprobiträde Soldat som under sin grundutbildning arbetar med att kopiera papper.
Reprocentral Rum i byggnad där det finns en kopieringsmaskin. Se även reprobiträde.
Pendeltåg Opålitligt transportmedel med sovmöjligheter.
Pliktverket En organisation som okritiskt förmedlar, registrerar och lagrar information som de får från försvarsmakten. Numera Rekryteringsmyndigheten.
Privilegium Påtvingad möjlighet att deltaga i straffliknande verksamhet.
Rörlig styrka Soldater som under sin grundutbildning arbetar med att vara arbetslösa.
Servicekontoret Soldater som under sin grundutbildning arbetar med papperskopiering, postutdelning och försäljning av kontorsmateriel. Fungerar alltså som s.k. reprocentral då det finns tillgång till kopiator.
Skolhuset, Ing 1 Byggnad med lektionssalar, biosal samt utrustning för namnskyltstryckning och blodbricksgravyr.
Skrivare Ett yrke som omfattade skrivande, särskilt i samhällen med bristfällig läskunnighet. Skrivare ägnade sig framför allt åt bokföring och registrering. (wikipedia). Skrivare kan också arbeta under formatet militär grundutbildning.
Slaveri Tvångsarbete som strider mot ILO konvention 29 (Forced Labour Convention, FN-organ) som i Sverige gäller sedan år 1931. I korthet tvångsarbete som strider mot Värnplikslagen/Lagen om totalförsvarsplikt eller som inte är av s.k. "militär natur".
Soldat En soldat är en enskild kombattant eller krigsman oavsett tjänstegrad, men ordet kan också syfta specifikt på en menig person som inte har någon befälsgrad. Ordet soldat kommer ironiskt nog av det latinska ordet "sold", som är den lön som soldaten uppbär.
Svea Ingenjörkår Ing 1 1994 - 1995 (wikipedia)
Svea Ingengörregemente Ing 1 1957 - 1994 (wikipedia)
Swedint Försvarsmaktens internationella centrum som samlokaliserades med Ing 1 vid Almnäs.
Särimner Död gris pyntad med fyra stearinljus som dyrkades av befäl på Ing 1.
TPC, Transportcentralen Värnpliktiga som mestadels kör befäl fram och tillbaka till Arlanda. Kör i undantagsfall även lastbil.
Tross Trossen ser till att saker och ting fungerar i fält typ. De fixar fram mat, ammo, reparationer, drivmedel, sjukvård, transport, all skit som ska med ut i fält i krig. Underhåll helt enkelt. Till varje kompani hör en s.k. tross-grupp. (Gamereactor forum)
Tolk (interpreter) Soldat som under sin grundutbildning arbetar med att tolka mellan engelska och svenska när SWEDINTs personal försöker kommunicera med Ester, Letter och Litauer.
Tält Boplats för KB-elever och cirkusartister.
Uppställning Det tillfälle då värnpliktiga blir rituellt utskällda av sina befäl varje morgon och kväll. Vid kvällsuppställning meddelas även eventuella hot och bestraffningar.
Utlåtande

Beslut, deklaration, dom, förklaring, omdöme, rapport, redogörelse, utslag, uttalande, vitsord, yttrande.

Vakt Soldat som gör 80% av sin värnpliktsutbildning som väktare. 40 timmars skyddsvaktsutbildning (inkl. praktik) kvalificerar soldaten för uppgiften. Ser bl.a. till att missnöjda värnpliktiga inte smiter. Matar även getter och sköter telefonväxel på kvällstid. Kallades senare för insatssoldat.
Vakt/Depå Uttalas "vakt eller depå". Ett annat namn för handräckningsvärnpliktiga sedan 1981.
Vaktmästare Soldat som under sin grundutbildning arbetar med att laga saker, byta ut trasigt, beställa hem nytt och i viss mån städning samt ansvara för fastighetsservice. (Wikipedia)
Värnpliktslagen En svensk lag om värnplikt som gällde fram till 1 jun 1995 då den ersättes av Lagen om Totalförsvarsplikt. Lagen ändrades år 1992 så att försvaret inte längre fick rekrytera värnpliktiga för andra ändamål än för utbildning inför ett av regeringen godkänt krigsplaceringsbehov.
Värnpliktig Man kan lätt tro att man är värnpliktig när man gör lumpen. I verkligheten så är man i Sverige värnpliktig eller totalförsvarspliktig som det numera heter från den dag då man är 16 år till och med att man fyller 70 år.
Växeltelefonist Soldat som svarar artigt i telefon och kopplar vidare samtal.
Ö/S Övnings och skjutfält. Soldater som under sin grundutbildning arbetar med att underhålla skjutfält, måla skjutmål, sophantering och städa upp getbajs.

 

Arbetsplatser


Karta över Ing 1/SWEDINT Almnäs